БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНД ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛИАР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

IMG_3526.jpg

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартын шаардлага хэм хэмжээг мөрдөж хэрэгжүүлэх, ажилтан алба хаагчдын эрүүл аюулгүй ажлын байрны орчинд ажиллуулах нөхцөлийг хангах, аюулгүй ажиллах мэдлэг дадлага олгох арга барилд сургах, аюул осолгүй ажиллах соёл, зан үйлийг төлөвшүүлэх зорилгоор “Хөдөлмөр хамгаалал хүний хөгжлийн төв” төрийн бус байгууллагатай хамтран 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

scroll to top